Türkçe +90(216)553 32 98

Araç Torpidosunda 2.Yedek Anahtar İle Aracın Çalınmasında Kasko Şirketinin Sorumluluğu

17. Hukuk Dairesi

2018/3543 E. , 2020/7391 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi

Taraflar arasındaki tahkim davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davalı vekilince istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen 06.10.2020 Salı günü davacı ve davalı taraftan gelen olmadı. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan sonra vaktin darlığından dolayı işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmış olup dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı yetkilisi Sigorta Tahkim Komisyonu başvurusunda, 25.02.2016 tarihinde davacıya ait davalıya kasko sigortalı aracın park halindeyken kelebek camının kırılarak aracın orijinal donanımında olan torpido anahtar ve adaptörün eşleştirilerek çalındığını, araç içerisinde unutulan anahtar söz konusu olmadığını, camların kırıldığını, sigorta şirketi tarafından ödenmeyen 150.000,00 TL'nin sigorta şirketinden tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, talebin teminat dışı olduğunu beyanla, davanın reddini savunmuştur. Uyuşmazlık Hakem Heyetince; başvuru sahibinin talebinin kabulü ile 150.000,00 TL maddi tazminat tutarının sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine ödenmesine karar verilmiş; karara karşı davalı vekilince itiraz edilmesi üzerine İtiraz Hakem Heyetince; davalı ... şirketinin itirazının reddine karar verilmiş, karara karşı davalı vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince; davalı vekilinin istinaf ../... başvurusunun HMK'nın 353/1-b-1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiş; Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 1- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu’nun 19.06.2020 tarih, 2019/4-2019/1 sayılı kararı ile 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. maddesi ile kurulan sigorta tahkim komisyonu itiraz hakem heyetinin bölge adliye mahkemelerinin faaliyete başladığı 20.07.2016 tarihinden sonra itiraz üzerine verilen kararlarının temyiz kanun yoluna tabi olduğu kararlaştırıldığından, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 29.03.2018 tarih, 2017/783-2018/442 sayılı kararının kaldırılarak davalı vekilinin Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararına yönelik temyiz isteminin incelenmesi gerekmiştir. 2-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. 3-Dava, taraflar arasında düzenlenen kasko sigorta poliçesine dayalı olarak aracın çalınması nedeniyle sigorta tazminatının tahsili istemine ilişkindir. Mal sigortaları türünden olan kasko sigortası poliçesinin teminat kapsamını belirleyen Kasko Sigortası Genel Şartları A.5.6 “Teminat Dışında Kalan Zararlar” başlıklı bölümde; “Araca, sigortalı veya fiillerinden sorumlu bulunduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından kasten verilen zararlar 26/04/2021 17:27 Yargıtay Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü Tarafından Oluşturulmuştur. Sayfa 1 YARGITAY BAŞKANLIĞI ile sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kimseler veya birlikte yaşadığı kişiler tarafından sigortalı aracın kaçırılması veya çalınması nedeniyle meydana gelen zararlar sigorta teminatının dışındadır.” denilmiştir. Taraflar arasında akdedilen kasko sigortası poliçesinde anahtar ile araç çalınması klozunda; “Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarların teminat kapsamında olduğu düzenlenmiştir. Bununla birlikte poliçede araç anahtarının araç üzerinde bırakılması, kapısı ve/veya camı kapalı olsa dahi asıl veya yedek anahtarın araç içerisinde bulunması sonucunda aracın çalınması teminat kapsamı dışında bırakılmıştır. Somut olayda, davacı taraf Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru dilekçesinde rizikonun gerçekleştiği 25.02.2016 günü davaya konu aracın park halinde iken camları kırılmak suretiyle çalındığını beyan ederek tazminat talebinde bulunmuş, Sigorta Hakem Heyetince aracın teknik özelliklerine ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünün aracı satan firmaya ait olduğu, başvuranın araç el kitabı ile bilgilendirilmesinin yeterli olmadığı, poliçede de 2.yedek anahtar ile ilgili açık istisna bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun kabulüne karar verilmiştir. Dava konusu aracın torpido gözünde bulunan 2. yedek anahtarla çalındığı tarafların kabulündedir. Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartlarının A.4.11 maddesinde “araç anahtarlarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar” ile A.4.12 maddesinde "ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar" ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlardan olduğu belirtilmesine rağmen dosyaya ek teminat kapsamına alındığına dair sözleşme ibraz edilmemiştir. Bununla birlikte, aracın torpido gözünde 2. bir yedek anahtar bulunduğu hususunda davacının bilgilendirilmesi davalı ... Şirketinin yükümlülüğünde olmadığı gibi, davacının torpido gözünde yedek anahtar bulunduğunu bilmediği savunmasının eldeki uyuşmazlıkta kabul edilemeyeceği de açıktır. Tüm bu hususlar gözetilerek tarafları bağlayıcı poliçe özel şartı gereği hırsızlık olayının teminat kapsamında olmadığının kabulü ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş HMK'nin 371. md. hükmü uyarınca kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi'nin 29.03.2018 tarih, 2017/783-2018/442 sayılı ilamının KALDIRILMASINA, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Şirketi vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı ... Şirketi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA, dosyanın karar veren İlk Derece Mahkemesine, ilam örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 19/11/2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.